Article 13113

Title of the article

NECESSITY OF IMPROVING TECHNOLOGICAL PROCESS PLANNING IN MACHINE BUILDING 

Authors

Mokrushin Yury, Doctor of engineering sciences, professor, sub-department of economics, Udmutriya State University (Izhevsk, 1 Universitetskaya str.), mokrushin@inem.uni.udm.ru
Shamin Vladimir, Candidate of engineering sciences, professor, sub-department of machine building technology, South Ural State University (Chelyabinsk, 76 Lenina ave.), svu@susu.ac.ru

Index UDK

658.512-52+681.3.06.+621.002.2+378.016 

Abstract

The article considers the issues of machine building technological processes improvement via the technology of precision manufacturing of details by means of automotive dimension analysis. 

Key words

manufacturability, documentation, drawing, analysis, synthesis, dimensional links, technological control, product, operation, notice, monitoring, dimension-and-accuracy. 

Download PDF
References

1. Mokrushin, YU. A. Proyektirovaniye i tekhniko-ekonomicheskiy analiz tekhnologicheskikh protsessov / YU. A. Mokrushin, A. A. Kostitsina ; pod obshch. red. YU. A. Mokrushina. – Izhevsk : Udmurtskiy universitet, 2000. – 313 s.
2. Mokrushin, YU. A. Ekonomicheskoye znacheniye avtomatizatsii razmernotochnostnykh raschetov pri proyektirovanii tekhnologicheskikh protsessov v mashinostroyenii / YU. A. Mokrushin, V. YU. Shamin // Izv. Chelyab. nauch. tsentra UrO RAN. – 2009. – № 1 (43). – S. 26–30
3. Mokrushin, Ju. A. The economic significance of automatization in measureprecise calculations at the designing of technological processes in machine-building / Ju. A. Mokrushin, V. Ju. Shamin // Izv. Chelyab. nauchn. tsentra UrO RAN. – 2009. – № 1 (43). – S. 52–56.
4. Shamin, V. YU. Teoriya i praktika resheniya konstruktorskikh i tekhnologicheskikh razmernykh tsepey : ucheb. posobiye. / V. YU. Shamin. – 4-ye izd., perer. Chelyabinsk : Izd-vo YUUrGU, 2005. – 530 s.
5. Shamin, V. YU. Teoriya i praktika razmerno-tochnostnogo proyektirovaniya: monografiya / V. YU. Shamin. – Chelyabinsk : Izd-vo YUUrGU, 2007. – 520 s.
6. Shamin, V. YU. Ot rabochego stanochnika do professinala mashinostroitelya : ucheb.-metod. kompleks novoy distsipliny / V. YU. Shamin // Izv. Chelyab. nauchn. tsentra UrO RAN. – 2009. – № 1 (43). – S. 41–46.

 

Дата создания: 28.01.2014 10:58
Дата обновления: 28.08.2014 10:39